Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra.

Normativa Técnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En galego

En castellano

En català

Normativa de carácter xeral
Ordenación do territorio e urbanismo
Barreiras físicas e accesibilidade
Medio ambente e actividades clasificadas
Recepción de materiais
0 Actuacións previas
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
IL Infraestructura de telecomunicacións
IA Audiovisuais
IC Calefacción, climatización y A.Q.S.
ICA Auga quente
ICH Chemineas, fogares, cociñas, cassettes insertables e estufas
ICD Combustible líquido
ICC Caldeiras a gasóleo
ICG Caldeiras a gas
ICI Caldeiras eléctricas
ICQ Caldeiras de biomasa
ICJ Caldeiras a carbón ou leña
ICO Sistemas de evacuación dos produtos da combustión
ICS Sistemas de conducción de auga
ICE Emisores por auga para climatización
ICB Captación solar
ICX Dispositivos de control centralizado
ICR Sistemas de conducción de aire
ICV Unidades centralizadas de climatización
ICF Unidades non autónomas para climatización
ICT Unidades de tratamento de aire (climatizadoras)
ICN Unidades autónomas de climatización
IE Eléctricas
IF Fontanería
IG Gas
II Iluminación
IO Contra incendios
IP Protección fronte ó raio
IS Salubridade
IT Transporte
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
Normativa nacional.

IC

INSTALACIÓNS

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.Q.S.


 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 29 de agosto de 2007

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Corrección de erros:

Modificado por:

 

Modificación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de diciembre de 2009

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificado por: