Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra.

Normativa Técnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En castellano

En català

Em português

En français

Normativa de carácter xeral
Ordenación do territorio e urbanismo
Barreiras físicas e accesibilidade
Medio ambente e actividades clasificadas
Recepción de materiais
0 Actuacións previas
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
IL Infraestructura de telecomunicacións
IA Audiovisuais
IC Calefacción, climatización y A.Q.S.
IE Eléctricas
IEI Instalacións interiores
IF Fontanería
IG Gas
II Iluminación
IO Contra incendios
IP Protección fronte ó raio
IS Salubridade
IT Transporte
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
Normativa nacional.

IE

INSTALACIÓNS

ELÉCTRICAS


 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificado por:

 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Completado por:

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.

Modificado por: