Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra.

Normativa Técnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En castellano

En català

Em português

En français

Normativa de carácter xeral
Ordenación do territorio e urbanismo
Barreiras físicas e accesibilidade
Medio ambente e actividades clasificadas
Recepción de materiais
0 Actuacións previas
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
UA Alcantarillado
UC Aparcamentos
UD Pistas deportivas
UI Iluminación exterior
UP Piscinas
US Depuración de augas
UV Cerramentos exteriores
UX Pavimentos exteriores
UXC Continuos de formigón
UXG Cerámicos/gres
UXH Baldosas e losetas de formigón
UXP Pedras naturais
UXT Terrazos
UXM Madeiras
UF Seccións de firme
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde