Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra.

Normativa Técnica

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En galego

En castellano

En català

Normativa de carácter xeral
Ordenación do territorio e urbanismo
Barreiras físicas e accesibilidade
Medio ambente e actividades clasificadas
Recepción de materiais
0 Actuacións previas
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
GC Clasificación de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
Normativa nacional.

G

XESTIÓN DE RESIDUOS


 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 29 de julio de 2011

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.


 

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

FONTE:

O Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid integra a súa colección de Normativa técnica de aplicación nos proxectos e direccións de obra no Xerador de Prezos da Construcción de CYPE Enxeñeiros.